מיסוי כללי

היבטי מס הכנסה של משיכת כספים ע"י בעלי מניות מחברות בשליטתם

החל משנת 2017, בעל שליטה בחברה, אשר הוא או קרובו משכו כספים מהחברה בסכום שעולה על 100,000 שקלים, נחשב לצורך מס למי ששולמה לו הכנסה מהחברה בגובה סכום המשיכה בניכוי הלוואות בעלים. מועד החיוב במס הוא תום השנה שלאחר השנה בה נמשכו הכספים.

מדובר באירוע מס משמעותי וכבד ביותר. משרדנו מייעץ לבעלי שליטה בחברות אשר חשופים לאירוע מס שכזה.

רכישה עצמית של מניות

חוק החברות מאפשר לחברה לערוך "רכישה עצמית" של מניות חבריה. רכישה עצמית מותרת בתנאי שיש לחברה די רווחים ושהחלוקה לא תפגע ביכולתה לפרוע את התחייבויותיה.

בשנת 2001 פרסמה רשות המיסים עמדה, לפיה כאשר הרכישה העצמית נעשית מכל בעלי המניות באופן שווה (פרו-ראטה), הרכישה העצמית תיחשב כדיבידנד ששולם לבעלי המניות, ויוטל עליהם מס בגין דיבידנד, ובמקרים אחרים היא תיחשב כמכירת מניות על ידם, ויוטל עליה מס רווחי הון.

בפסיקה נקבע שלעתים רכישה העצמית היא אקט מלאכותי, הנועד לחסוך את המס על חלוקת דיבידנד מהחברה – במקום שהחברה תחלק דיבידנד אשר ישמש את בעלי המניות הנשארים למימון הרכישה, החברה תערוך את הרכישה. על כן, נקבע שברכישה עצמית יחולו שני אירועי מס: דיבידנד לכלל בעלי המניות ומכירת מניות מהחברים היוצאים לחברים הנשארים.

בעקבות פסקי הדין פרסמה רשות המיסים עמדה נוספת, לפיה במקרים בהם בעל המניות נפרד מכל מניותיו בחברה, יראו אותו כעורך עסקת מכירת מניות החייבת במס רווחי הון, ועל בעלי המניות הנותרים יוטל מס על קבלת דיבידנד. במקרים בהם בעל המניות מוכר רק חלק ממניותיו, או שניתן לזהות מעורבות שלו באופן ביצוע העסקה, ימסו את כל בעלי המניות על קבלת דיבידנד, ועל בעל המניות שמוכר את מניותיו יוטל מס רווחי הון.

משרדנו צבר ניסיון רב בייעוץ לבעלי מניות אשר חברה בשליטתם עורכת רכישה עצמית של מניות.

מע"מ בשיעור אפס על עסקאות שירות בינלאומיות

חוק מע"מ קובע כי יחול מע"מ בשיעור אפס על עסקה של מתן שירות לתושב חוץ. עם זאת, לא יראו שירות כניתן לתושב חוץ כאשר הוא ניתן, נוסף על תושב החוץ, גם לתושב ישראל בישראל. בתי המשפט פירשו את ההטבה nahf, fxpho g“h בצמצום רב, כך שכמעט כל הנאה של תושב ישראל מהשירות שניתן, גם אם היא עקיפה, מונעת את החלת המע"מ בשיעור אפס.

בנוסף, קובע החוק כי יחול מע"מ בשיעור אפס על מתן שירות מחוץ לישראל בידי עוסק שמקום עיסוקו העיקרי הוא בישראל. בתי המשפט פירשו זאת כך שמקום מתן השירות הוא המקום בו נצרך השירות, ולכן אם מקבל השירות היה מחוץ לישראל בעת צריכת השירות, יחול מע"מ בשיעור אפס.

משרדנו צבר ניסיון רב בייעוץ בהיבט המע"מ ללקוחות המעניקים שירותים לתושבי חוץ או מחוץ לישראל, ואף ייצג לקוחות אל מול רשות המיסים.

חישובי מס רווח הון במכירת ניירות ערך ישראליים וזרים

כאשר נמכר נייר ערך זר, יש לקבֹוע את התמורה בשקלים, בהתאם לשער החליפין של המטבע הזר ביום המכירה, ואת עלות נייר הערך (המחיר המקורי) בשקלים, בהתאם לשער החליפין של המטבע ביום הרכישה. ההפרש ביניהם הוא רווח ההון. את עלות נייר הערך יש לתאם לפי השינוי בשער המטבע הזר מיום הרכישה עד ליום המכירה, כך שהמס יוטל על מחיר המכירה פחות העלות המתואמת. הרווח הנוצר עקב עליית מדד המחירים לצרכן מכונה "רווח אינפלציוני", והוא פטור ממס.

כאשר שער החליפין של המטבע הזר עולה (כלומר המטבע הזר מתחזק לעומת השקל), המחיר המקורי גדל, ונוצר "רווח אינפלציוני", הפטור ממס. עם זאת, בפסיקה נקבע כי כאשר שער החליפין יורד, המחיר המקורי לא יקטן. עוד נקבע כי כאשר הירידה בשער החליפין מביאה להפסד בשקלים, לא ניתן להכיר בהפסד זה כ"הפסד הון", ולא ניתן יהיה לקזז אותו כנגד רווח הון אחר.

למשרדנו ניסיון רב בחישובי מס רווחי הון עבור נישומים, ובייצוגם אל מול רשות המיסים בנוגע לחישובים אלו.

היבטי מס של היפרדות בין שותפים עסקיים

היפרדות של שותפים עסקיים עשויה להיות כרוכה בהעברת נכסים רבים – מניות, מלאי עסקי, נכסים עסקיים, מוניטין, ידע ואחרים.

מכירת מניות חייבת במס רווחי הון אך לא חייבת במע"מ (מניות אינן מהוות "נכס" לפי חוק מע"מ).

מכירת מלאי עסקי חייבת במס הכנסה ובמע"מ.

מכירת נכסים עסקיים חייבת במס רווחי הון ובמע"מ.

מכירת מוניטין חייבת במס רווחי הון, אך ככל הנראה לא חייבת במע"מ (שכן המוניטין נצמח בעסק ולא נוכה בגינו מס תשומות). הצד שרוכש את המוניטין רשאי לנכות בגינו פחת בשיעור 10% בשנה.

אם כן, היפרדות של שותפים עסקיים מייצרת מספר רב של אירועי מס. למשרדנו ניסיון רב בייעוץ לשותפים שמחליטים להיפרד ולחלק את העסק ביניהם.